รายงานการประเมินความพึงพอใจความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการกองพัฒนานักศึกษา ภาคเรียนที่1/2563

 

รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา ภาคเรียนที่2/2562

 

รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา ภาคเรียนที่1/2562