ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร** >>

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2557

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2557

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2555

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา พ.ศ.2555

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการฯ ของนักศึกษา พ.ศ.2555

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2555

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2554

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2554

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักศึกษา พ.ศ.2554

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการฯ ของนักศึกษา พ.ศ.2554

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต พ.ศ.2554

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2553

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ.2551

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ.2551

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2551

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2551

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2551

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2550

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ.2550

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2550

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2550

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2550

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ.2550

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ.2550

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2550

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2550

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2549

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2549

 

ระเบียบฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2549

 

ระเบียบฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2550

 

ระเบียบฯ ว่าด้วย ควบคุมความประพฤติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2549

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ พ.ศ.2551.pdf