ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร** >>

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2558 

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2555

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ฉบับที่3) พ.ศ.2555

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2555

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบันที่ 2) พ.ศ.2555

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2553

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ฉบับที่2) พ.ศ.2553

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2)

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2551

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2550

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549

 

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา9มทร.พ.ศ2563