ชื่อ : นางสาวนันทพร เจียนสันเทียะ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารานทั่วไป / หัวหน้าแผนกงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2360