ชื่น : นางพวงผกา จันทร์พรม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา / หัวหน้างานบริการ สวัสดิการนักศึกษา และสุขภาพอนามัย

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2370

 
 
 

 

ชื่อ : นายสุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น

ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการ สวัสดิการนักศึกษา และสุขภาพอนามัย

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2370

 
 
 

 

ชื่อ : นางสาวสุพรรณี ศรีรงค์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / หัวหน้าแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 7100

 
 
 

 

ชื่อ : นางสาวอภิรดี มวลคำลา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา / หัวหน้าแผนกงานกองทุน

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2380

 

 
 

 

ชื่อ : นางกานต์พิชชา หนุบุญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา / หัวหน้าแผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2392

 

 
 

 

ชื่อ : นางสาวรัชฎา ณ ราชสีมา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำแผนกงานสวัสดิการนักศึกษา)

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2370

 

 

 

ชื่อ : นางสาวชนษร เกมะยุรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำแผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ)

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2390

 

 

ชื่อ : นางสาวสริญญา จันทร์ขาว

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา)

โทรศัพท์ : 044-23300 ต่อ 6100

 

 

ชื่อ : นางสาวประภาพร นามชารี (ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 044-23300 ต่อ 6100

 
   

 

ชื่อ : นายจุฬา อนุเวียง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา)

โทรศัพท์ : 044-23300 ต่อ 6100

 
 

ชื่อ : นายวิชาญ แก้วกาบิน

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา)

โทรศัพท์ : 044-23300 ต่อ 6100

 

 

ชื่อ : นายจรูญ ก้องสูงเนิน

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (ประจำแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา)

โทรศัพท์ : 044-23300 ต่อ 6100